Internet-müügi tingimused (www. superprint.ee)

  1. Üldsätted

1.1    Suhteid Indrias OÜ-le (edaspidi Müüja) kuuluva superprint.ee ja ostu teostava isiku (edaspidi Ostja) vahel reguleeritakse Indrias OÜ poolt koostatud tingimuste ja Eesti Vabariigis kehtestatud seadusaktidega.

1.2    Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ilma hoiatamata muuta või täiendada. Muudatustest teavitatakse superprint.ee veebilehel ja need jõustuvad superprint.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul, kui tellimus vormistati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse vormistamise ajal.

1.3    Müüja ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole tutvunud käesolevate Tingimustega.

  1. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1    Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2    Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3    Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4    Ostja kohustub uuendama oma isiklikke andmeid superprint.ee veebilehel, kui registreerimisel esitatud andmed on muutunud kehtetuks. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebatäpsus või aegumine.

2.5    Kui Ostja üritab oma tegevusega häirida veebikaupluse superprint.ee tegevust või muul moel teda negatiivselt mõjutada, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette hoiatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

  1. Kaupade kättesaadavus ja hind

3.1    Kõik hinnad superprint.ее veebilehel sisaldavad käibemaksu (20%).

3.2    Informatsioon hindade ja kaupade, samuti nende olemasolu kohta internet-kaupluses www.superprint.ee võib muutuda.

Muudatused jõustuvad nende superprint.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

Kui Ostja teostab ostu, lisanduvad ostule transpordikulud sõltuvalt valitud transporditeenuse osutajale.

  1. Tellimuse vormistamine ja tellimuse täitmine

4.1    Ostja saab tellimuse internet-kauplusele www.superprint.ee esitada tellimussüsteemi kaudu. Müüja saadab Ostjale elektronposti kaudu arve täidetud tellimuse eest. Ostja kannab vastutust oma tellimuse ja esitatud andmete õigsuse eest.

4.2    Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse laekumise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühenduse, et tellimus kinnitada ja selle täitmise tähtaegades kokku leppida personaliseerimise korral.

4.3    Tellimuse täitmise tähtaeg personaliseerimise korral on 4–10 tööpäeva sõltuvalt kauba olemasolust laos ning tööde teostamise keerukusest. Arve saatmisel näidatakse tellimuse täitmise tähtaeg.

4.4    Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale samaväärse hinnaga või kallimat kaupa. Kui Ostja keeldub pakutud asenduskaubast, tühistatakse tellimus ja juhul, kui selle eest on juba tasutud, tagastatab Müüja raha Ostja arveldusarvele, millelt oli ülekanne tehtud.

4.5    Tellimuse vormistamine võrdub ostu-müügilepingu sõlmimisega.

  1. Lepingu sõlmimine

5.1    Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostjalt on vastav summa Müüja arveldusarvele laekunud.

  1. Kaupade kättetoimetamine

6.1    Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja kontoris Indrias OÜ aadressil Kadaka tee 52, Tallinn, tööpäevadel kell 9 – 17

6.2    Kasutada transpordifirmade ja pakiautomaatide teenuseid, mis on pakutud veebilehel superprint.ee

6.3    Müüja ei vastuta kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

  1. Tellimuse tühistamine

7.1 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

  1. Ostust keeldumine

8.1    Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügileping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

8.2    Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul, kui teisiti ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.

8.3    Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades (personaliseerimine, Ostja enese poolt teostatud disain, tervitustekst, teade jne).

8.4    Kui Ostja soovib ostu-müügilepingu katkestada, tuleb tal oma soovist viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@superprint.ee, lisades kirjale kauba või pakendi foto. Müüjal on õigus nõuda tagastamisele kuuluvast kaubast lisafotosid.

8.5    Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.

8.6    Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) Ostjale tagastada.

8.7    Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

8.8    Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 30 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

8.9    Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügilepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

  1.  Garantii ja kauba tagastamine

9.1    Kauba müügi puhul tarbijale vastutab Müüja kauba mittevastavuse eest lepingutingimustele.

9.2    Tootja ei vastuta :

9.2.1    Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.

9.2.2    Toote mittesihipärasest kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

9.2.3    Toote kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

9.3    Toote nõuetele mittevastavusest teatada elektronposti aadressile info@superprint.ee või telefonile 5650 7502.

9.4    Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või keelduda tellimusest ja tagastada toode. Toote tagastamise transpordikulud on Ostja kanda.

9.5    Ostjale kantakse tagastatud kauba eest tasutud summa ilma transpordimaksumuseta Ostja pangakontole 30 päeva jooksul kauba tagasisaamise päevast.

9.6    Avastades toote nõuetele mittesobivuse on Ostja kohustatud sellest teatama viivitamatult. Kui Ostja on toodet kasutanud ka pärast puuduse ilmnemist, ei rahuldata Ostja pretensioone.

  1. Vaidluste lahendamine

10.1 Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Ostja ja Müüja ei suuda lahendada tekkinud erimeelsusi, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.